Evenement
Tijdens dit evenement worden foto’s en video’s gemaakt! Door dit evenement te bezoeken ga je ermee akkoord onvoorwaardelijk toestemming te geven aan de organisatie die het recht heeft om opname van jouw stem, portret en/of afbeeldingen beelden en opnames voor onbepaalde tijd en wereldwijd te maken en te gebruiken voor (commerciële) marketingdoeleinden zoals marketingmaterialen, producten etc. Je doet afstand van jouw eventuele portretrecht, voor zover het gaat om beelden in en rond het evenement waarbij je herkenbaar in beeld komt.

Website
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website www.nknl.nl en alle pagina’s, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Copyright
De bezoeker is ten aanzien van de NKnl website slechts bevoegd de website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden.

Hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van NKnl zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt NKnl geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Nknl website en daarvan afkomstige informatie bij NKnl. Dit houdt in dat er niets aan de NKnl website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze voorwaarden zonder toestemming van NKnl niet is toegestaan.

Disclaimer
Uitgevers en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Uitgever en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/ of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

© NKnl. Alle rechten voorbehouden.